ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร. สุวณี อึ่งวรากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจักรพงษ์ ทองประดับ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเพลิง ขุนชิต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายยุทธนา แก้วรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรา เพทาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา