ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ แคนยุกต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2537 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ แก้วพิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2544 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2555 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุวณี อึ่งวรากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน