ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงษ์ ทองประดับ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894725311
อีเมล์ : Chaktong90@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คศ.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา เกษตรศาสตร์/
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
2552 โรงเรียนวิงวิเศษ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
2544 โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ย้ายมารับราชการ
2540 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีอยุทธยา บรรจุรับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจ โรงเรียนวังวิเศษ พ.ศ.2547
2 นำนักเรียนแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ พ.ศ.2552
3 รองผู้อำนวยการดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2554
4 รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559