ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0878859955
อีเมล์ : ploeng2008@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโทการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2558 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2556 โรงเรียนวิเชียรมาตุ3 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ครูคศ.1
2554 โรงเรียนบางดีวิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ครูคศ.1
2552 โรงเรียนบ้านศันธทรัพย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปี 2560 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ปี 2558 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
3 ปี 2556 รางวัล"หนึ่งแสนครูดี"
4 ปี 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
5 ปี 2554 ครูดีเด่นของ สพม.13
6 ปี 2553 ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สพท.ชุมพร เขต1