ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0948042578
อีเมล์ : yut-dir@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2553 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
2552 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
2549 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแห่งชาติ ประเภทกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย “กรมหลวง ชุมพรเกมส์" พ.ศ.2557
3 หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2554
4 ต้นแบบคนดี ศรีตรัง พ.ศ.2550