ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอมรา เพทาย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897338769
อีเมล์ : yew.ygpr2553@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดตรัง
2554 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง
2560 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล