ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางขวัญชนก จริงจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2541 โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา อาจารย์ 1
2541-2553 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง ครูคศ2 - ครูคศ3
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครูคศ3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล